| Zavolejte nám +420739056001

Záruka na převodovku a záruční podmínky

Záruka na nové převodovky je pro spotřebitele standardně 24 měsíců od data převzetí, není-li ve faktuře stanoveno jinak. Díky nejmodernějšímu přístrojovému vybavení a velmi kvalitním použitým dílům jsme schopni při kompletním repasu dosáhnout rovnocených parametrů i životnosti jako má nový díl a záruku tedy poskytujeme ve stejné délce.

U některých dodávaných dílů máme součástí balení záruční list, tam kde není, postačuje pro uplatnění záruky faktura. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé průkazně v době záruční lhůty, způsobené vadou materiálu případně vadou při námi provedeném servisu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí / odeslání dílu.

Při montáži vždy postupujte dle servisního doporučení, které je dáno výrobcem vašeho vozu pro daný model a motorizaci. Není-li díl montován odborným servisem, padá tímto krokem záruka v plném rozsahu. Vznikne-li na díle vada, je tuto vadu oprávněno odstranit pouze autorizované servisní pracoviště, kde byl díl zakoupen.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY:

1. Není-li převodovka montována odborným servisem dle odborného postupu. Pro montáž zde není uveden doporučený postup, jelikož každý výrobce vozu a každá motorizace má svůj specifický postup a jednotlivé kroky, které je nutné dodržet pro bezproblémový chod motoru. Tyto kroky by každý trochu zkušený mechanik měl znát a dodržovat. Od servisu, který provedl odbornou montáž doporučujeme vyžádat: FAKTURU s rozepsanými položkami PROVEDENÝCH ÚKONŮ.

2. Opotřebení nadlimitním používáním nebo poškozením výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné montáži, nesprávným uvedením do provozu, apod.) včetně poškození v důsledku nesprávné specifikace použitého oleje.

3. Poškození výrobku jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, voda, nadměrné teplo.

4. Mechanické poškození výrobku (např. pádem nebo poškození vzniklé přepravou).

5. Součástí záruky není bezplatná běžná údržba (čištění, seřizování).

6. Poškození, z důvodu nepovolené konstrukční změny (včetně chiptuningu), neodborný zásah do výrobku.

7. Jakýmkoli neoprávněným zásahem do celku dílu, stejně jako narušením záručních plomb.

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku.

V případě REKLAMACE prosím klikněte na tento odkaz a vyplňte dotazník, budeme vás informovat jakmile to bude možné.

Máte-li nějaký dotaz, volejte nám.

+420 737 083 088